Jak na to? Získat dotaci je jednodušší, než jste si mysleli.

Nová Zelená úsporám

Chystáte se stavět či rekonstruovat rodinný dům? Plánujete nákup nového rodinného domu či bytu v nízkoenergetickém domě a rádi byste získali dotaci? I když se na první pohled může zdát, že cesta k dotaci je složitá, obavy nejsou namístě. Přečtěte si praktický návod, jak postupovat, abyste dotaci úspěšně získali.

Nová zelená úsporám

Pokud oslovíte nás, vyřídíme za vás veškeré kroky k získání dotací.

Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda bude pro vás výhodné dotaci využít. S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt i podmínkám příslušného dotačního programu. Cílem programu Nová zelená úsporám je především motivovat k energetickým úsporám, ale také například k šetrnému hospodaření s vodou. S vyšší finanční podporou lze počítat, pokud bude navrhovaný rozsah opatření větší nebo bude spojeno více opatření do jedné žádosti, tedy projekt bude řešit nejen zateplení domu, ale také například využití obnovitelných zdrojů nebo hospodaření s vodou. Naopak při malém rozsahu opatření, např. pouze při výměně oken nebo zateplení menší části domu nedostatečnou tloušťkou izolace, s největší pravděpodobností podmínky pro poskytnutí podpory nesplníte. Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí.  Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte.

Než se pustíte do samotných prací, zjistíme vám podmínky, za kterých je lze dotovaná opatření realizovat. Některé záměry mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů apod. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním. Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se zpravidla skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním. Uvedené platí zejména v případě žádostí na zateplení nebo novostavbu domu. V nejjednodušších případech, jako je např. výměna kotle nebo instalace některých dalších obnovitelných zdrojů energie (OZE), je požadovaná dokumentace k žádosti minimální a vypracovat ji můžeme my, ale i jiná odborná firma oprávněná současně k instalaci vybraného typu zdroje. Podrobněji jsou požadavky uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory. 

Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravíme vám všechny potřebné povinné přílohy. Budete potřebovat zejména: • Odborný posudek, požadovaný rozsah obou částí posudku je uveden v kapitole 7 Závazných pokynů. Pokud je povinnou součástí posudku Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), jedná se o oblasti podpory A a B, budete potřebovat i číslo energetického specialisty a čísla pro vložení do žádosti o dotaci ze systému ENEX, které vám poskytne energetický specialista. • Některé další dokumenty uvedené v kapitole 5 Závazných pokynů, relevantní pro vaši žádost. Veškeré dokumenty musí být předány výhradně digitálně, prostřednictvím informačního systému pro administraci žádostí – AIS SFŽP ČR. Dokumenty, které máte pouze v papírové podobě, převedeme do digitální.  S vaší plnou mocí žádost dotáhneme do konce.

Dotační kalkulačka pro rodinné domy – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz)


Státního fondu rozvoje investic

Dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

Výhody programu:

 • SFPI přijímá žádosti do programu kontinuálně;
 • program platí pro celé území České republiky;
 • sociální byty lze stavět pro vymezené skupiny obyvatel – domácnosti s nízkým příjmem a nevyhovujícím bydlením;
 • mimořádné splátky a předčasné splacení úvěru je bez poplatků;
 • správa a vedení úvěru je bez poplatků, zdarma je i odborná pomoc a konzultace s pracovníky SFPI.

Program se řídí nařízením vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro poskytnutí podpory:

 • minimální podlahová plocha nájemního bytu je 23 m2 a nepřesahuje 120 m2;
 • pozemek se nachází mimo záplavová území;
 • výstavba musí probíhat mimo záplavová území;
 • žadatel je vlastníkem pozemku, na kterém bude vybudována budova se sociálními nebo dostupnými byty;
 • budova, ve které budou vybudovány sociální nebo dostupné byty, je ve výlučném vlastnictví žadatele;
 • žadatel má zajištěny finanční prostředky na dofinancování investičního záměru;
 • na realizaci investičního záměru se nepoužije podpora z evropských fondů ani ze státního rozpočtu;
 • způsobilé náklady musí vzniknout po podání žádosti o poskytnutí podpory (to neplatí v případě výstavby sociálního bytu, kde je způsobilým nákladem i cena nemovité věci, byla-li zaplacena do 1 roku přede dnem podání žádosti).

Dotaci lze využít na:

 • novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného domu;
 • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;
 • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální byt;
 • stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
 • koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části smíšeného domu.

Výše dotace:

 • až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru;
 • nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů a průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • žadatel o dotaci je pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu, spočívajícím v  poskytování bydlení v sociálním bytě;
 • žadatel se zaváže, že sociální byt bude sloužit k bydlení způsobilé domácnosti, a nájemní smlouvy bude uzavírat dle stanovených podmínek, vyplývajících z jeho pověření, nejméně však po dobu 20 let.

Úvěr lze využít na:

 • novostavbu dostupného domu nebo části smíšeného domu;
 • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu nebo dostupný byt;
 • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne dostupný byt;
 • stavební úpravu bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu;
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu;
 • koupi dostupného bytu, dostupného domu nebo části smíšeného domu.
www.sfpi.cz